درباره صرافی آسان

Manager Profile

فریدون توده فلاح
فوق لیسانس مدیریت علوم بانکی از موسسه علوم بانکداری ایران
سوابق تجربی
الف: بانکها
بیست و پنج سال- بانک تجارت – مدیر طرح وبرنامه *
دوازده سال – بانک سینا – معاون مدیر عامل در امور اعتباری *
پنج سال – بانک پارسیان – معاون مدیر عامل در امور شعب *
ب: سایر موسسات
رئیس هیآت مدیره شرکت ساختمانی تجارت *
مدیر عامل شرکت بین المللی ایران زمین *
رئیس هیآت مدیره شرکت پردیس 57 *
عضو هیآت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان *
ج: امور آموزشی
 سابقه تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور ایران در زمینه علوم بانکی، مالی و اقتصادی
سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی
مطالعه و تحقیق در خصوص چگونگی کارکرد کارت های بانکی و اعتباری و پیاده سازی کارت های اعتباری در بانک تجارت *
(Core – Banking ) مطالعه و تحقیق در خصوص سیستم بانکداری متمرکز و راه اندازی آن در بانک سینا *