سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی

مطالعه و تحقیق در خصوص چگونگی کارکرد کارت های بانکی و اعتباری و پیاده سازی کارت های اعتباری در بانک تجارت *
(Core – Banking ) مطالعه و تحقیق در خصوص سیستم بانکداری متمرکز و راه اندازی آن در بانک سینا *

امور آموزشی

سابقه تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور ایران در زمینه علوم بانکی، مالی و اقتصادی

سایر موسسات

رئیس هیآت مدیره شرکت ساختمانی تجارت *
مدیر عامل شرکت بین المللی ایران زمین *
رئیس هیآت مدیره شرکت پردیس 57 *
عضو هیآت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان *

بانکها

بیست و پنج سال- بانک تجارت – مدیر طرح وبرنامه *
دوازده سال – بانک سینا – معاون مدیر عامل در امور اعتباری *
پنج سال – بانک پارسیان – معاون مدیر عامل در امور شعب *