ارسال حواله

برای ارسال وجه به حساب های خود ویا دیگران در ایران ، کافی است با مراجعه به این صرافی و ارائه ارز مورد نظر وهمچنین اطلاعات حساب ذینفع شامل   نام بانک * شماره حساب *  ذینفع *  درخواست خود را مطرح نمائید ، صرافی آسان با در اختیار داشتن سیستم عملیاتی آن لاین شبکه بانکی ایران ، بلافاصله مبلغ مورد نظر را به حساب معرفی شده واریز و رسید آنرا در اختیار مشتری قرار میدهد  بدیهی است با توجه به اختلاف ساعت ایران با کانادا ، ذینفع روز بعد میتواند وجه حواله شده را دریافت نماید  در این خصوص نیز ارائه کارت شناسائی معتبر الزامی میباشد