دریافت حواله

دریافت وجه حواله از ایران به دو روش امکان پذیر میباشد
   از طریق دستگاه کارتخوان  *
ازطریق واریز به حساب های شرکت در بانک های ایران *
برای واریز به حساب های شرکت در بانک های ایران کافی است با مراجعه به دفتر نمایندگی این شرکت در  تهران به شماره تلفن 0912.188.0950(آقای علی فلاح)، ضمن هماهنگی با مسئول دفتر مذکور از بابت نرخ و مبلغ مورد توافق و دریافت شماره حساب شرکت ، وجه مزبور رابه حساب شرکت واریز و مراتب را به دفتر نمایندگی اطلاع دهید  دفتر نمایندگی با ملاحظه واریز وجه ، مراتب را به اطلاع این دفتر در تورنتو رسانیده و وجه مذکور حسب درخواست شما یا بطور نقد ویا واریز به حساب در بانک های کاناداددر روز بعد عمل خواهد شد در این خصوص نیز ارائه کارت شناسائی معتبر الزامی میباشد [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=" دریافت وجه حواله از ایران به دو روش امکان پذیر میباشد    از طریق دستگاه کارتخوان  * ازطریق واریز به حساب های شرکت در بانک های ایران * برای واریز به حساب های شرکت در بانک های ایران کافی است با مراجعه به دفتر نمایندگی این شرکت در  تهران به شماره تلفن 0912.188.0950(آقای علی فلاح)، ضمن هماهنگی با مسئول دفتر مذکور از بابت نرخ و مبلغ مورد توافق و دریافت شماره حساب شرکت ، وجه مزبور رابه حساب شرکت واریز و مراتب را به دفتر نمایندگی اطلاع دهید  دفتر نمایندگی با ملاحظه واریز وجه ، مراتب را به اطلاع این دفتر در تورنتو رسانیده و وجه مذکور حسب درخواست شما یا بطور نقد ویا واریز به حساب در بانک های کاناداددر روز بعد عمل خواهد شد در این خصوص نیز ارائه کارت شناسائی معتبر الزامی میباشد [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=" دریافت وجه حواله از ایران به دو روش امکان پذیر میباشد    از طریق دستگاه کارتخوان  * ازطریق واریز به حساب های شرکت در بانک های ایران * برای واریز به حساب های شرکت در بانک های ایران کافی است با مراجعه به دفتر نمایندگی این شرکت در  تهران به شماره تلفن 0912.188.0950(آقای علی فلاح)، ضمن هماهنگی با مسئول دفتر مذکور از بابت نرخ و مبلغ مورد توافق و دریافت شماره حساب شرکت ، وجه مزبور رابه حساب شرکت واریز و مراتب را به دفتر نمایندگی اطلاع دهید  دفتر نمایندگی با ملاحظه واریز وجه ، مراتب را به اطلاع این دفتر در تورنتو رسانیده و وجه مذکور حسب درخواست شما یا بطور نقد ویا واریز به حساب در بانک های کاناداددر روز بعد عمل خواهد شد در این خصوص نیز ارائه کارت شناسائی معتبر الزامی میباشد