saderat
eghtesad
 
 
dey
sanat
ayandeh
kar-afarin
 
 
sarmayeh
refah
pasargad
sepah
 
 

محاسبه شبای بانکهای ایران شبا چیست؟

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می شود، شماره ای است 24 رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند است Iso - 13616  تعیین مشخصات شناسه حساب بانکی ایران (شبا)، مطابق با استاندارد  آشنایان و طرف های تجاری شما با استفاده از «شبا» می توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند. همچنین شما می توانید از «شبا»ی دیگران برای انتقال وجه به آنها استفاده کنید